#

Doanh Nghiệp & Doanh Nhân

Tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ tại cuối năm 2023 khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 9,9% quy mô GDP

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2023, có 88 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng gần 297 nghìn tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2022.